HD_MRK
Van Baaren Aannemers logo
Van Baaren Aannemers header
 
PG
CNTNT
 

Privacyverklaring

 

Van Baaren Aannemers hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Van Baaren Aannemers omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Huwelijkse staat
  • Doelen en grondslagen

 

Van Baaren Aannemers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten.

 

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Baaren Aannemers, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

 

Bewaartermijnen

Van Baaren Aannemers bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Van Baaren Aannemers te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Van Baaren Aannemers gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.

 

Bij uw eerste bezoek aan www.vanbaaren-aannemers.nl hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Baaren Aannemers en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanbaaren-aannemers.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

 

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanbaaren-aannemers.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.vanbaaren-aannemers.nl.

 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

 

Contactgegevens

Van Baaren Aannemers
De Smaragd 21
2872 ZT SCHOONHOVEN

 

0348 – 552066
info@vanbaaren-aannemers.nl
www.vanbaaren-aannemers.nl

 

Schoonhoven, april 2020

 
 
 
NCLD PG CNTCT